Szukaj wśród materiałów MDDP Outsourcing
Zmiany w CIT od 2023 roku
Udostępnij:
  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail

Zmiany w CIT od 2023 roku

Kolejny etap prac legislacyjnych projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został zakończony. Dnia 23 sierpnia 2022 roku, projekt decyzją Rady Ministrów został przekazany do Sejmu, 2 września odbyło się I czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu.

 

Jakie najbardziej istotne zmiany wynikają z nowelizacji ustawy?

 

Poniżej przytaczamy niektórych z planowanych modyfikacji na rok 2023. Szczegółowy opis każdej ze zmian znajdziesz w artykule na stronie MDDP Outsourcing.

CIT 2023– najważniejsze zmiany:

1. MODYFIKACJA I ODROCZENIE STOSOWANIA PRZEPISÓW O MINIMALNYM PODATKU DOCHODOWYM

Projektowana zmiana zakłada zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym na okres dwóch lat (2022-2023).

 

2. ZMIANA TERMINU AKTUALIZACJI INDYWIDUALNYCH DANYCH PODATNIKA

Regulacja art. 27b ustawy o CIT zobowiązuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do podania dla publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników będących: grupami kapitałowymi, innych podatników których wartość przychodu przekracza 50 mln euro, czy też spółek nieruchomościowych.

 

3. UCHYLENIE PRZEPISÓW O ,,UKRYTEJ DYWIDENDZIE”

Uchylono przepisy o ukrytej dywidendzie. Miały one zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.. Dyspozycja 16 ust. 1 pkt. 15b miała kwalifikować transakcje: mające nierynkowy charakter lub związane z aktywami, które były własnością lub współwłasnością wspólnika, przed utworzeniem podatnika bądź których wysokość jest uzależniona od rentowności – tak jakby, była to ukryta dywidenda czyli de facto dystrybucja zysku.

 

4. PODNIESIENIE PROGÓW DOKUMENTACYJNYCH DLA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI Z TZW. RAJÓW PODATKOWYCH

Projekt przewiduje, aby podstawowy próg istotności wynosił 500 tys. zł, a dla transakcji finansowych 2,5 mln zł.

 

5. ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PODATKU U ŹRÓDŁA

Proponuje się wydłużenie okresu na złożenie oświadczenia pierwotnego i następczego wraz z wydłużeniem okresu ważność pierwotnego oświadczenia do końca roku podatkowego.

 

6. ZMIANY W ROZLICZANIU KOSZTÓW FINANSOWANIA DŁUŻNEGO W KOSZTACH PODATKOWYCH

Nowelizacja ma rozwiać istniejące wątpliwości do co regulacji art. 15c ustawy o CIT.

 

7. ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKU PRZESYŁANIA KSIĄG I EWIDENCJI ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Do art. 9 ustawy o CIT zostanie dodany ust. 1c, który będzie zobowiązywał podatników ryczałtu od dochodów spółek do urzędu skarbowego swoich ksiąg rachunkowych.

 

8. UPROSZCZENIE PRZEPISÓW O ULDZE NA ZŁE DŁUGI

Obecnie funkcjonuje regulacja art. 18f ust. 19 ustawy o CIT, która nakazuje przy dokonywaniu zwiększenia lub zmniejszenia w ramach ulgi na złe długi, wykazać w deklaracji w osobnym załączniku należności lub zobowiązania, z których zmiana wynika. Planuje się uchylić tę regulację.

 

9. ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD DOCHODÓW SPÓŁEK

Proponowana zmiana zakłada wskazanie do opodatkowania ryczałtem kategorii wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą dokonywanych przez podmiot niepowiązany.

 

10. ZMIANA PRZEPISU DOTYCZĄCEGO PROCEDURY ZWROTU PODATKU OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW

Zakładana zmiana ma na celu uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków.

 

Szczegóły przytoczonych zmian znajdziesz na stronie: https://www.mddp-outsourcing.pl/zmiany-w-cit-od-2023-roku/

 

Patryk Kobierski, Starszy Księgowy w MDDP Outsourcing.