Szukaj wśród materiałów Grant Thornton
Limity podatkowe na rok 2022
Udostępnij:
  • Linkedin
  • Facebook
  • Twitter
  • Mail

Limity podatkowe na rok 2022

Ogłoszony przez NBP kurs euro na 1 października 2021 roku jest podstawą obliczenia kluczowych limitów podatkowych na rok 2022. W przyszłym roku więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z uproszczeń podatkowych.

Początek października ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców. Wyliczenia limitów na nadchodzący rok podatkowy, które ściśle określają ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości, są oparte o średni kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

W tym roku pierwszy dzień roboczy października wypadał w piątek, a ogłoszony średni kurs NBP na ten dzień wyniósł 4,5941 – jest więc on wyższy, niż ubiegłoroczny kurs (4,5153). W konsekwencji od 1 stycznia 2022 roku wzrosną limity określające:

status małego podatnika dla celów PIT, VAT i CIT,
kwotę jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis,
możliwość do stosowania ryczałtu ewidencjonowanego,
możliwość stosowania uproszczonej rachunkowości.

Dla kogo status małego podatnika w 2022 roku?

Przedsiębiorca, który uzyskuje niewielki obrót roczny może dla celów podatku dochodowego oraz podatku VAT rozliczać się jako mały podatnik. Przeliczenia kwot limitów, wyrażonych w walucie euro, dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) małym podatnikiem jest podmiot, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro.

Status ten dla celów CIT/PIT pozwala na:

stosowanie niższej stawki podatku dochodowego CIT – 9%,
rozliczenia podatku dochodowego w okresach kwartalnych,
korzystanie z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50.000 euro rocznie (dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych).

Według ustawy o VAT mianem małego podatnika określa się przedsiębiorcę, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Małym podatnikiem może być też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Status małego podatnika dla celów VAT natomiast, pozwala skorzystać z rozliczeń metodą kasową, co w praktyce oznacza rozpoznanie obowiązku podatkowego dopiero w momencie zapłaty za towar lub usługę. Drugim przywilejem jest możliwość rozliczania podatku VAT w okresach kwartalnych.

Poniżej równowartość w złotych ustawowych limitów przychodów ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT, osiągniętych w roku poprzednim, dające status małego podatnika:

Kwota jednorazowej amortyzacji de minimis

Jak powiedzieliśmy wcześniej, podatnik, który osiągnął w poprzednim roku podatkowym przychody nieprzekraczające kwoty 2.000.000 euro, może skorzystać z przywileju dla małych podatników, jakim jest możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych, w ramach pomocy de minimis.

Z pomocy tej mogą skorzystać zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i osób prawnych. Ulga pozwala na jednorazową amortyzację do kwoty 50.000 euro składników majątku zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) z wyłączeniem samochodów osobowych, mianowicie:

  • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
  • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
  • grupa 6 – urządzenia techniczne,
  • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
  • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Poniżej równowartość w złotych limitu przychodów ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT, osiągniętych w poprzednim roku podatkowym (w zaokrągleniu do 1.000 zł), uprawniających do skorzystania z pomocy w ramach de minimis:

Kto będzie mógł skorzystać z rozliczeń w formie ryczałtu ewidencjonowanego w 2022 roku i kiedy przedsiębiorca ma obowiązek przejść na pełną księgowość?

Przeczytacie Państwo na stronie: https://grantthornton.pl/